Bootstrap4 进度条

前言 🔗

 • 进度条可以显示用户任务的完成过程。

1、进度条

 • 创建一个基本的进度条的步骤如下:

  • 添加一个带有 .progress 类的 <div>
  • 接着,在上面的 <div> 内,添加一个带有 class .progress-bar 的空的 <div>
  • 添加一个带有百分比表示的宽度的 style 属性,例如 style="width: 70%;" 表示进度条在 70% 的位置。
 • 实例

  1
  2
  3
  4
  5
  <div class="container">
  <div class="progress">
  <div class="progress-bar" style="width: 70%"></div>
  </div>
  </div>
 • 效果 🔗

2、进度条高度

 • 进度条高度默认为 16px。可以使用 CSS 的 height 属性来修改他:

 • 实例

  1
  2
  3
  4
  5
  6
  7
  8
  9
  10
  11
  12
  13
  <div class="container">
  <div class="progress" style="height:10px;">
  <div class="progress-bar" style="width:40%;"></div>
  </div>
  <br>
  <div class="progress" style="height:20px;">
  <div class="progress-bar" style="width:50%;"></div>
  </div>
  <br>
  <div class="progress" style="height:30px;">
  <div class="progress-bar" style="width:60%;"></div>
  </div>
  </div>
 • 效果 🔗

3、进度条标签

 • 可以在进度条内添加文本,如进度的百分比:

 • 实例

  1
  2
  3
  4
  5
  <div class="container">
  <div class="progress">
  <div class="progress-bar" style="width: 70%">70%</div>
  </div>
  </div>
 • 效果 🔗

4、不同颜色的进度条

 • 默认情况下进度条为蓝色,Bootstrap4 还提供了以下颜色的进度条:

 • 实例

  1
  2
  3
  4
  5
  6
  7
  8
  9
  10
  11
  12
  13
  14
  15
  16
  17
  18
  19
  20
  21
  <div class="container">
  <div class="progress">
  <div class="progress-bar" style="width:30%"></div>
  </div>
  <br>
  <div class="progress">
  <div class="progress-bar bg-success" style="width:40%"></div>
  </div>
  <br>
  <div class="progress">
  <div class="progress-bar bg-info" style="width:50%"></div>
  </div>
  <br>
  <div class="progress">
  <div class="progress-bar bg-warning" style="width:60%"></div>
  </div>
  <br>
  <div class="progress">
  <div class="progress-bar bg-danger" style="width:70%"></div>
  </div>
  </div>
 • 效果 🔗

5、条纹的进度条

 • 可以使用 .progress-bar-striped 类来设置条纹进度条:

 • 实例

  1
  2
  3
  4
  5
  6
  7
  8
  9
  10
  11
  12
  13
  14
  15
  16
  17
  18
  19
  20
  21
  <div class="container">
  <div class="progress">
  <div class="progress-bar progress-bar-striped" style="width:30%"></div>
  </div>
  <br>
  <div class="progress">
  <div class="progress-bar bg-success progress-bar-striped" style="width:40%"></div>
  </div>
  <br>
  <div class="progress">
  <div class="progress-bar bg-info progress-bar-striped" style="width:50%"></div>
  </div>
  <br>
  <div class="progress">
  <div class="progress-bar bg-warning progress-bar-striped" style="width:60%"></div>
  </div>
  <br>
  <div class="progress">
  <div class="progress-bar bg-danger progress-bar-striped" style="width:70%"></div>
  </div>
  </div>
 • 效果 🔗

6、动画进度条

 • 使用 .progress-bar-animated 类可以为进度条添加动画:

 • 实例

  1
  2
  3
  4
  5
  <div class="container">
  <div class="progress">
  <div class="progress-bar progress-bar-striped progress-bar-animated" style="width:40%"></div>
  </div>
  </div>
 • 效果 🔗

7、混合色彩进度条

 • 进度条可以设置多种颜色:

 • 实例

  1
  2
  3
  4
  5
  6
  7
  8
  9
  10
  11
  12
  13
  <div class="container">
  <div class="progress">
  <div class="progress-bar bg-success" style="width:40%">
  Free Space
  </div>
  <div class="progress-bar bg-warning" style="width:10%">
  Warning
  </div>
  <div class="progress-bar bg-danger" style="width:20%">
  Danger
  </div>
  </div>
  </div>
 • 效果 🔗

文章目录
 1. 1. 前言 🔗
 2. 2. 1、进度条
 3. 3. 2、进度条高度
 4. 4. 3、进度条标签
 5. 5. 4、不同颜色的进度条
 6. 6. 5、条纹的进度条
 7. 7. 6、动画进度条
 8. 8. 7、混合色彩进度条
隐藏目录